Ako porozumieť pe...

Ako porozumieť peniazom a neutopiť sa v dlhoch

  • Téma: Ekonómia
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra ekonomiky

Ako porozumieť peniazom a neutopiť sa v dlhoch

Informácie

Zadlženosť slovenských domácností rastie najrýchlejšie zo všetkých krajín Európskej únie. Takmer 1,2 milióna obyvateľov čerpá spotrebiteľský úver s priemernou výškou finančného záväzku 8 250 Eur na jedného dospelého občana Slovenska. Mnohé domácnosti nie sú schopné svoje dlhy splácať a ocitajú sa tak vo finančnej tiesni. Jedným z kľúčových preventívnych riešení tohto problému je posilňovanie finančnej gramotnosti Slovákov, ktorá v súčasnosti dosahuje neuspokojivú úroveň. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
V stánku Katedry ekonomiky máte možnosť prostredníctvom on-line formulára otestovať úroveň svojej finančnej gramotnosti a získať kľúčové informácie o tom, ako sa vyvarovať vzniku finančnej tiesne a prijímať správne rozhodnutia v oblasti osobných financií.
Katedra ekonomiky v súčasnosti participuje na realizácii medzinárodného projektu s názvom “Inovačné integrované nástroje na vzdlávanie v oblasti finančnej gramotnosti v Európe”. Partneri projektu sú z piatich krajín: Belgicko, Holandsko, Estónsko, Taliansko a Slovensko. Z každej krajiny sú do projektu zapojení 3 aktéri: stredná škola, vysoká škola, sprostredkovateľ uľahčujúci vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Cieľom projektu je vyvinúť didaktický materiál založený na dôkazoch pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre terciárne a stredoškolské vzdelanie a vymieňať si osvedčené postupy.